המצטיינים של שבילי חינוך

המצטיינים מהכיתה של המורה לאהלה יצאו עם הרב קדוש לבוקר מפנק ואף זכו בפרסים לכיתה